Why Does The Child In Hands of The Beggar Always Sleeping???

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយ ដែលទាក់ទងនឹងអ្នកសុំទាន និងទារកដែលនៅក្នុងដៃពួកគេ។​ នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង យើងពិតជាបានឃើញហើយនូវទិដ្ឋភាពទារកនៅក្នុងដៃម្តាយអ្នកសុំទាន។​ យ៉ាងណាមុិញខ្ញុំមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍ថា ហេតុអ្វីបានជាក្មេងទាំងអស់នោះតែងតែគេងលក់ជានិច្ច? ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថបទមួយដែលខ្ញុំយកបានពីវេបសាយមួយ សូមចំណាយពេលអាន អ្នកនឹងបានយល់ ។​ ហើសូមបន្តទៅ link​ ខាងក្រោមសម្រាប់អត្ថបទដើម!

“Why is sleeping child in the hands of beggars? Have you ever wondered … “

This is an article I came across months ago. We are not sure of the author. However we’ve checked the authenticity of this with our followers in Bangkok and Cambodia. Surprisingly this seems to be true and their request is only to offer beggars with food and water and not money. Any hlp you can do in terms of their needs are just fine. But make sure you do not hand over big bills that will keep the begging industry going. You should be wise enough to know whom to help and how to help. Make your decision based on the situation and knowing it well enough.

“”Near the metro station sits a woman of uncertain age. Women’s hair is confused and dirty, her head bowed in grief.

CHILD IN HANDS

The woman sits on the dirty floor and next to her lies a bag. In that bag people throw money. On the hands of a woman, asleep, is a two year old baby. He’s in a dirty hat and dirty clothes.

“Madonna with baby” – numerous passers-by will donate money. The people of our kind- we always feel sorry for less fortunate. We are ready to give unfortunate people the last shirt, the last penny out of your pocket and never think another issue. Helping, seems like. “Good job done”…

I walked past a beggar for a month. Did not give any money, as I knew that this is a gang operated scam and money collected by the beggar will be given to whoever controls beggars in the area. Those people own numerous luxury properties and cars. Oh and beggar also gets something, of course “ A bottle of vodka in the evening and a döner kebab”. A month later, walking past the beggars, as shock, it suddenly hit me….

I’m staying at a busy crossing, stared at the baby, dressed as always- dirty track suit. I realized that it seemed “wrong”, finding a child in a dirty underground station from morning to evening. The baby slept. Never sobbed or screamed, always asleep, burying his face in the knee of a woman who was his MUM.

Do any of you, dear readers, have children? Remember how often they slept at the age of 1-2-3 years? Hour two, maximum three (not consecutive) afternoon nap, and again – movement. For the whole month, every day of my walking in the underground, I’ve never seen a child awake! I looked at the tiny little man, with his face buried in the knee of his mother, then at the beggar, and my
suspicion was gradually formed. – Why he sleeps all the time? I asked, staring at the baby.

The beggar pretended not to hear me. She lowered her eyes and hid her face in the collar of her shabby jacket. I repeated the question. The woman again looked up. She looked somewhere behind my back, tired with utter irritation. Her look was similar to the creatures from a different planet. -F **k off … her lips murmured. -Why is he asleep?! I almost cried …

Behind me someone put his hand on my shoulder. I looked back. A some old man was looking at me disapprovingly:

– What do you want from her? Can’t you see how hard she’s got it in her life… Eh …
He gets some coins from his pocket and throws them in the beggar’s bag.

Beggar made a hand wave of a cross, portraying the face of humility and universal grief. The guy removed his hand from my shoulder and strolled out of the underground station. I bet, at home, he will tell how he defended poor, distraught woman from a soulless man in a tube station.

Next day I called a friend. It was a funny man with eyes like olives Romanian nationality. He only managed to complete three and a half years of education. The complete lack of education does not prevent him from moving around the City streets on very expensive foreign cars and live in a “small” house with countless number of windows and balconies. From my friend I managed to find out that this business, despite the apparent spontaneity, clearly organized. Its supervised by begging organized crime rings. The children used are in “rent” from families of alcoholics, or simply stolen.

I needed to get the answer to the question – why is the baby sleeping? And I received it. My friend Gypsy said the phrase, completely ordinary with calm voice that twisted me in shock, just like he was talking about weather report: -They are on heroin, or vodka …

I was dumbfounded. “Who is on heroin? Whom – under vodka?! “ He answered -The Child, so he doesn’t scream. The women will be sitting whole day with him, imagine how he might get bored?

In order to make the baby slept the whole day, it pumped up with vodka or drugs. Of course, children’s bodies are not able to cope with such a shock. And children often die. The most terrible thing – sometimes children die during the “working day”. And imaginary mother must hold another dead child on her hands until the evening. These are the rules. And the by passers-by will throw some money in the bag, and believe that they are moral. Helping ”mother alone” …

… The next day I was walking near the same underground station. I stocked up journalistic identity, and was ready for a serious conversation. But the conversation didn’t work out. But turned out the following … A woman was sitting on the floor and in her hands she was holding a child. I asked her a question about the documents on the child, and, most importantly, where was yesterday’s kid, which she simply ignored. My questions were not ignored by passers-by. I was told that I was out of my mind screaming at poor beggar with a child. All in all, I was escorted out of the tube station in disgrace. One thing remained was to call the police. When police arrived, beggar with the baby disappeared. I stood with a full sense of – “I’m trying to fight windmills”.

When you see in the subway, on the street whether women with children, begging, think before your hand climb for money. Think about that, if it wasn’t for your hundreds of thousands of handouts, the business like this would have died. The business would die and not the children-inflated with vodka or drugs. Do not look at the sleeping child with affection. See horror… Since you’re reading this article, you know now- why the child is sleeping in beggars hands.

P.S.

If you copy this article on your wall or just click “Share”, your friends will read it too.
And when you decide again to open your wallet to throw a coin to a beggar, remember that this
charity could cost another child’s life.”

Original Link–> WHY DOES THE CHILD IN HANDS OF THE BEGGAR ALWAYS SLEEPING???.

Advertisements
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង កំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួន។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s